ของหาย จ่ายจริง

ทางบริษัท เอส จี ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ทำประกันภัยของหายกับทางบริษัทกรุงเทพประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าที่ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดกับทางบริษัทภายใต้แบรนด์ฟูจิโกะและเคนโปร ทางบริษัทฯ คุ้มครองสูงสุดที่ 300,000 บาท โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นกับจำนวนกล้อง เช่น

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่ 4 ตัว ขึ้นไปคุ้มครองสูงสุดที่ 100,000 บาท
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่ 8 ตัว ขึ้นไปคุ้มครองสูงสุดที่ 200,000 บาท
ติดตั้งกล้องวงจรปิดมากกว่า 16 ตัว คุ้มครองสูงสุดที่ 300,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ความคุ้มครอง

การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.3) ต่อทรัพย์สินของผู้ที่ซื้อและติดตั้งกล้อง วงจรปิด FUJIKO,KENPRO จาก บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด รวมถึงทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลครอบครอง ทั้งนี้ ความสูญเสียหรือเสียหาย ต้องถูกบันทึกภาพได้จาก กล้องวงจรปิดดังกล่าว ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ที่ แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุและประเภทของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายไป

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน และทรัพย์ สินอื่นๆ ที่ผู้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นเจ้าของ รวมถึงทรัพย์สินที่ได้ส่ง มอบการครอบครองให้กับผู้รับสิทธิประโยชน์ดูแล และให้คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่อยู่นอกตัว อาคารโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีประตูกั้นและรั้วรอบสถานที่เอาประกันภัยแห่งนั้น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่อยู่นอกตัวอาคาร จะไม่รวมถึงสัตว์เลี้ยง ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้ ไม่รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น และทรัพย์สินที่อยู่ในข้อยกเว้น (ทรัพย์สินที่ คุ้มครอง เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย ที่กล้องวงจรปิด
FUJIKO,KENPRO สามารถบันทึกภาพไว้ได้)

ความรับผิดส่วนแรก (รับผิดชอบร่วมกัน)

10% หรือขั้นต่ำ 2,000.- บาท สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายในแต่ละครั้ง แล้วแต่ จำนวนใดจะมากกว่า
ข้อรับรอง
1. ผู้รับสิทธิประโยชน์รับรองว่า กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในสถานที่เอาประกันภัย จะต้องอยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีการเชื่อมต่อกับห้องควบคุมระบบส่วนกลางโดยสมบูรณ์
2. สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร ควรมีการติดตั้งกล้องที่สามารถบันทึกภาพของบุคคลที่ก่อ เหตุ บริเวณทาง เข้า-ออก อาคาร/สถานที่ และควรมีการปิดล็อคประตูอยู่ตลอดเวลา
ข้อยกเว้น
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 10% หรือขั้นต่ำ 2000 บาท
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการ ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจราจล การที่ประชาชน ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาลการกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำ สั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ ใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการ เข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลัก ทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
4. ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจาก การกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือ สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือ แบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุด หนังสือ เกี่ยวกับธุรกิจใดๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่ง กรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วัน ติดต่อกัน
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า
9. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวกล้องวงจรปิด (FUJIKO,KENPRO) และอุปกรณ์ส่วน ควบต่างๆ
10.รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่
เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น เป็นต้น

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือรายงานการเกิดเหตุ
2. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจในท้องที่ ที่เกิดเหตุ
3. ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุ และ ประเภทของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายไป

ขั้นตอนการเคลม


1. ผู้รับสิทธิประโยชน์แจ้งเคลมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เบอร์โทร.
1620 และ 02-285-8888 (ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ)
2. ผู้รับสิทธิประโยชน์เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3. ฝ่ายสินไหมทดแทน ทำการพิสูจน์ทรัพย์
4. แจ้งผลกลับไปยังผู้รับสิทธิประโยชน์
5. ฝ่ายสินไหมทดแทน ดำเนินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับสิทธิประโยชน์

Cart

ตระกร้าสินค้า

  ยกเลิกการลบ
เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน สมัคร